Úvod Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky eshopu


Tyto všeobecné obchodní podmínky vydala obchodní společnost AST CZECH s.r.o., se sídlem Manželů Burdychových 256, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 259 87 208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18762 (dále jen „Prodávající“). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji Zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.ast-czech.cz (dále jen „Internetový obchod“).


1.  Úvodní ustanovení
1.1.    Prodávající je autorizovaným poskytovatelem služeb v oboru sterilizace a rehabilitace a zároveň autorizovaným prodejcem produktů značek MOCOM, MELAG, BMT a dalších. K těmto produktům nabízí i další příslušenství (Prodávajícím prodávané zboží dále v souhrnu jen „Zboží“).

1.2.    Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzniklá na základě objednávky vytvořené prostřednictvím Internetového obchodu.

1.3.     Kupujícím nemůže být spotřebitel. 

1.4.    Práva a povinnosti stran odchylná od všeobecných obchodních podmínek lze sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.5.    Prodávající si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat znění všeobecných obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.  Uživatelský účet
2.1.    Na základě registrace Kupujícího provedené na adrese Internetového obchodu je Kupující oprávněn přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

2.2.    Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“) může Kupující objednávat Zboží.

2.3.    Kupující je oprávněn objednávat Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.

2.4.    Při registraci na adrese Internetového obchodu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.5.    Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.    Prodávající může kdykoli zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá nebo v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).

2.7.    Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.  Uzavření kupní smlouvy
3.1.    Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného Zboží. Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů na dopravu, které jsou hrazeny Kupujícím zvlášť, ledaže Prodávající určí jinak. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.    Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné ve webovém rozhraní Internetového obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.

3.3.    Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve webovém rozhraní Internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném Zboží, způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále jen „Objednávka“). Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.  Odeslaná Objednávka Kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy předmětného Zboží.

3.5.    Prodávající Kupujícímu prostřednictvím automaticky generovaného e-mailu doručeného na e-mailovou adresu Kupujícího potvrzuje, že Objednávku eviduje.

3.6.    Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, dostupnost Zboží) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky.

3.7.    Smluvní poměr mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením akceptace Objednávky Kupujícímu, jenž Prodávající zašle Kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu Kupujícího, jakmile Objednávku Prodávající zpracuje. Pro vyloučení pochyb smluvní strany berou na vědomí, že akceptace Objednávky není pouhé potvrzení, že Kupující Objednávku eviduje ve smyslu odst. 3.5. těchto obchodních podmínek.

3.8.    Prodávající si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu neuzavřít kupní smlouvu s Kupujícím.

3.9.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.10.    Prodávající je oprávněn do okamžiku dodání Zboží Kupujícímu od uzavřené kupní smlouvy na Zboží odstoupit, i bez uvedení důvodu, a to oznámením doručeným na (e-mailovou) adresu Kupujícího. Takové odstoupení od smlouvy bude mít zpravidla formu oznámení o stornování Objednávky.


4.  Cena zboží a platební podmínky
4.1.    Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně v konkrétním případě jinak, cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy Kupující uhradí Prodávajícímu buď na základě zálohové faktury před dodáním Zboží nebo na základě daňového dokladu (faktury) po dodání Zboží, a to buď bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího nebo v hotovosti nebo formou dobírky.

4.2.     V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě platby na základě zálohové faktury je kupní cena splatná do 10 dnů ode dne doručení zálohové faktury Kupujícímu, neurčí-li Prodávající jinak. V případě platby na základě daňového dokladu (faktury) je kupní cena splatná do 10 dnů od dodání Zboží, neurčí-li Prodávající jinak. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je uveden na daňovém dokladu (faktuře).

4.3.    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu nebo požadovat platbu v hotovosti na dobírku.

4.4.    Slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5.    Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


5.  Přeprava, dodání a převzetí Zboží
5.1.    Způsob doručení Zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

5.2.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat finanční náhradu způsobenou nepřevzetím Zboží Kupujícím a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3.    Pokud je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího – přepravního listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.4.    Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží Kupujícím.

5.5.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


6.  Práva z vadného plnění, záruka za jakost

6.1.    Kupující je povinen Zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

6.2.    Prodávající může poskytnout záruku za jakost Zboží. Prodávající ji zpravidla poskytuje tak, že na faktuře uvede délku záruční doby, přičemž konkrétní obsah a rozsah záruky za jakost Zboží určuje záruční a předávací protokol. To nevylučuje právo Prodávajícího poskytnout záruku za jakost Zboží jiným způsobem.

6.3.    Další práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv a povinností z vadného plnění upravuje ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.


7.  Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

7.2.    Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.

7.3.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Internetového obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

7.4.    Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


8.  Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1.    Otázky zpracování osobních údajů se řídí obecně závaznými právními předpisy.

8.2.    Kupující bere na vědomí, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje pro účely plnění kupní smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení (alternativně obchodní firma nebo název), adresa, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, emailová adresa a telefonní číslo (dále společně jen „osobní údaje“).

8.3.     Kupující bere dále na vědomí, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje pro plnění povinností vyplývajících mu ze zákona (účetní, daňové a archivační povinnosti a podobně).

8.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje, zejména při registraci, ve svém uživatelském účtu a při Objednávce provedené z webového rozhraní Internetového obchodu uvádět správně a pravdivě.

8.5.    Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele osobních údajů.

8.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po níž trvá účel, pro který jsou tyto údaje zpracovávány. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Udělí-li Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů, může jej kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

8.8.    Kupující má práva na ochranu osobních údajů vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


9.   Doručování

9.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to emailem (i bez nutnosti připojit elektronický podpis), osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

9.2.   Kupujícímu je doručováno na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem nebo v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem nebo v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít nebo v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 

10.   Závěrečná ustanovení
10.1.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový poměr se řídí českým právem.

10.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3.   Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

10.4.    Prodávající je oprávněn změnit tyto obchodní podmínky, a to v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů.


V Červeném Kostelci, dne 06.01.2023

 

Vytisknout stránku