Úvod Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky eshopu


Tyto všeobecné obchodní podmínky vydala obchodní společnost AST CZECH s.r.o., se sídlem Manželů Burdychových 256, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 259 87 208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 18762 (dále jen „Prodávající“). Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji Zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ast-czech.cz (dále jen „Internetový obchod“).


1.  Úvodní ustanovení
1.1.    Prodávající je autorizovaným poskytovatelem služeb v oboru sterilizace a rehabilitace a zároveň autorizovaným prodejcem produktů značek MOCOM, MELAG, BMT a dalších. K těmto produktům nabízí i další příslušenství (dále v souhrnu jen „Zboží“).

1.2.    Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzniklá na základě objednávky vytvořené prostřednictvím Internetového obchodu, a to rozdílně jak pro Kupující, kteří vystupují vůči Prodávajícímu jako spotřebitelé dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Kupující spotřebitel“), tak pro podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon nebo jiného zvláštního zákona, kteří vystupují vůči Prodávajícímu v rámci jejich obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující podnikatel“). Pokud tyto všeobecné obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti shodně jak pro Kupujícího spotřebitele, tak pro Kupujícího podnikatele, jsou tito společně označováni jako Kupující.

1.3.    Práva a povinnosti stran odchylná od všeobecných obchodních podmínek lze sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.4.    Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění všeobecných obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.  Uživatelský účet
2.1.    Na základě registrace Kupujícího provedené na adrese Internetového obchodu je Kupující oprávněn přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

2.2.    Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“) může Kupující objednávat Zboží.

2.3.    Kupující je oprávněn objednávat Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.

2.4.    Při registraci na adrese Internetového obchodu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.5.    Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.    Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá nebo v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).

2.7.    Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.  Uzavření kupní smlouvy
3.1.    Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného Zboží. Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.    Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné ve webovém rozhraní Internetového obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.

3.3.    Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené ve webovém rozhraní Internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

3.4.    Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném Zboží, způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a  informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále jen „Objednávka“). Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.5.    Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí emailem, a to na email Kupujícího uvedený v uživatelském rozhraní či v Objednávce.

3.6.    Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, dostupnost Zboží) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky.

3.7.    Odeslaná Objednávka Kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy předmětného Zboží. Smluvní poměr mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky Kupujícímu, jež Prodávající zašle Kupujícímu elektronickou poštou na emailovou adresu Kupujícího.

3.8.    Prodávající si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu neuzavřít kupní smlouvu s Kupujícím.

3.9.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.  Cena zboží a platební podmínky
4.1.    Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím, bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího nebo bezhotovostně platbou předem - proforma fakturou nebo zálohovou fakturou.

4.2.    Není-li uvedeno výslovně jinak, kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním Zboží. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od dodání Zboží. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.3.    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu nebo požadovat platbu v hotovosti na dobírku, pokud Kupující není registrován jako zdravotnické zařízení dle obecně závazných právních předpisů nebo dodací adresa není v souladu s údaji v obchodním rejstříku.

4.4.    Slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5.    Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.6.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5.  Odstoupení od kupní smlouvy
5.1.    Kupující spotřebitel má právo i bez důvodu písemně odstoupit od uzavřené smlouvy s Prodávajícím do čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím, přičemž v případě platného odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

5.2.    Kupující podnikatel má právo odstoupit od smlouvy jen ze zákonných důvodů.

5.3.    Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno na adresu sídla Prodávajícího.

5.4.    V případě platného odstoupení od smlouvy je Kupující spotřebitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy obdržené Zboží Prodávajícímu vrátit, přičemž poštovné za vrácení zboží Prodávajícímu hradí Kupující Spotřebitel. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vrátit Kupujícímu spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho v souvislosti se smlouvou přijal. Prodávající je oprávněn zadržet peněžní prostředky Kupujícího spotřebitele do doby, než Kupující spotřebitel vrátí Zboží Prodávajícímu.

5.5.     Kupující spotřebitel odpovídá za takové snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání Kupujícím spotřebitelem s tímto Zbožím jiným způsobem, než jakým mělo být s ohledem na povahu a vlastnosti Zboží s takovým Zbožím zacházeno. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu spotřebiteli nárok na náhradu škody Prodávajícímu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.6.    Kupující spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi Zboží, které Kupující spotřebitel převzal v uzavřeném obalu, a které Kupující spotřebitel z takového obalu vyňal a z hygienických důvodů Zboží není možné vrátit.


6.  
Přeprava, dodání a převzetí Zboží
6.1.    Způsob doručení Zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

6.2.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat finanční náhradu způsobenou nepřevzetím Zboží Kupujícím a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.    Pokud je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího - přepravního listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.4.    Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží Kupujícím.

6.5.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


7.  
Odpovědnost za vady, záruka
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady (dále jen „Práva z vadného plnění“), včetně záruky za jakost, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

7.2.    Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

7.3.    Kupující je povinen Zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

7.4.    Právo Kupujícího podnikatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při jeho převzetí, byť se projeví až později. Kupující podnikatel je oprávněn vytknout vadu Kupujícímu bez zbytečného odkladu po tom, co zjistil vadu Zboží, nejpozději však do dvou let ode dne převzetí Zboží.

7.5.    Právo Kupujícího spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada u spotřebního Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6.    V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou a Kupující uplatnil vadu u Prodávajícího, může Kupující požadovat odstranění vady či přiměřenou slevu z kupní ceny, je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, kupující může požadovat výměnu Zboží, opravu věci nebo přiměřenou slevu z kupní ceny či může odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o podstatné porušení kupní smlouvy. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

7.7.    Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud  před převzetím Zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.8.    Prodávající je oprávněn poskytnout záruku za jakost Zboží. Pokud Prodávající neposkytl záruku za jakost na faktuře, předávacím protokolu nebo obdobné listině, platí, že záruka za jakost sjednána nebyla.


8.  
Další práva a povinnosti smluvních stran
8.1.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

8.2.    Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.

8.3.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Internetového obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

8.4.    Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


9.  
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
9.1.    Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Za osobní údaje pro tyto všeobecné obchodní podmínky je považováno jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, emailová adresa a telefonní číslo (dále společně jen „osobní údaje“).

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje, zejména při registraci, ve svém uživatelském účtu a při Objednávce provedené z webového rozhraní Internetového obchodu uvádět správně a pravdivě.

9.5.    Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele osobních údajů.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Prodávajícího.

9.8.    V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího nebo zpracovatele osobních údajů o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel osobních údajů odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel osobních údajů žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.    Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na email Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.


10.  
Doručování
10.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to emailem, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

10.2.   Kupujícímu je doručováno na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem nebo v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem nebo v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít nebo v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 

11.   Závěrečná ustanovení
11.1.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový poměr se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.   Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4.   Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


V Červeném Kostelci, dne 01.03.2017

Vytisknout stránku